آب انگور قرمز

آب انگور قرمز

آب انگور قرمز

حاوی ویتامین ث و کا
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد هر سهم در هر بسته تقریبا1       اندازه سهم 200 میلی لیتر
                 مقدار در هر سهم /  انرژی 128 کیلو گالری 
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 0
** کربوهيدرات کل ( گرم ) 31
** قند ( گرم ) 27/9
2/2 % پروتئین ( گرم ) 1/1
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0
0/84 % نمک سدیم ( میلی گرم ) 42