نکتار مخلوط میوه ها

نکتار مخلوط میوه ها

نکتار مخلوط میوه ها

حاوی آنتی اکسیدانها و ویتامین ث
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد هر سهم در هر بسته تقریبا1       اندازه سهم 200 میلی لیتر
                 مقدار در هر سهم /  انرژی 111 کیلو گالری 
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 0
** کربوهيدرات کل ( گرم ) 26/7
** قند ( گرم ) 24/6
2 % پروتئین ( گرم ) 1
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0
0/9 % نمک سدیم ( میلی گرم ) 45