انگور سفید

انگور سفید

انگور سفید

حاوی پلی فنولها، ویتامین ث و کا
جدول حقایق تغذیه ای
تعداد هر سهم در هر بسته تقریبا 1       اندازه سهم 200 میلی لیتر
                 مقدار در هر سهم /  انرژی107 کیلو گالری 
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 0
** کربوهيدرات کل ( گرم ) 26/6
** قند ( گرم ) 25
0/16 % پروتئین ( گرم ) 0/08
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0
1/4 % نمک سدیم ( میلی گرم ) 70