نکتار مخلوط میوه ها

نکتار مخلوط میوه ها

نکتار مخلوط میوه ها

جدول حقایق تغذیه ای
تعداد هر سهم در هر بسته تقریبا 4       اندازه سهم 240 میلی لیتر
                 مقدار در هر سهم /  انرژی 133 کیلو گالری 
مقدار مرجع ماده مغذی (*NRV)% اطلاعات تغذیه ای
** چربی کل ( گرم ) 0
** کربوهيدرات کل ( گرم ) 32
** قند ( گرم ) 29/5
2/4 % پروتئین ( گرم ) 1/2
نباید زیاد مصرف شود :
0 % اسیدهای چرب اشباع ( گرم ) 0
** اسیدهای چرب ترانس ( گرم ) 0
1/1 % نمک سدیم ( میلی گرم ) 55